مفصل زانوی پنوماتیک چهارمحوری

  • سبک
  • دارای کلمپ انتهایی
  • قابلیت کنترل فلکشن و اکستنشن به صورت مستقل